Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

7. Andere paranormale laboratorium experimenten

'Ik wordt aangevallen door twee zeer verschillende sekten, de wetenschappers en de niet-weters. Beide lachen me uit, ze noemen me de dansmeester van de kikkers'. Maar ik weet dat ik één van de grootste krachten in de natuur heb ontdekt.

Galvani, de ontdekker van elektriciteit

 

Laboratoriumexperimenten naar paranormale verschijnselen worden al meer dan honderd jaar uitgevoerd en ze blijven de omvangrijke objectieve bewijzen voor het leven na de dood vermeerderen. Zeer indrukwekkende en overtuigende resultaten zijn bereikt in gecontroleerde experimenten waarbij er maximale samenwerking bestond tussen intelligenties uit deze dimensie en uit het hiernamaals. Er worden hier details gegeven van een klein aantal van deze experimenten.

De eerste van een lange reeks prominente wetenschappers

Een van de eersten uit een lange reeks van prominente wetenschappers die dergelijke onderzoekingen deed was Sir William Crookes die onder andere het mediumschap van Daniel D. Home onderzocht.

Sir William Crookes was een van de grootste wetenschappers die ooit hebben geleefd. Hij werd bedolven met onderscheidingen van vele landen, Engeland, de Verenigde Staten, Schotland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zuid Afrika, Nederland, Mexico en Zweden. Zijn bijdrage aan de wetenschap is door niemand van zijn of onze moderne tijd ooit nog geëvenaard.

Sir William was een scepticus voordat hij speciaal werd uitgekozen door de Engelse sceptici om paranormale verschijnselen te onderzoeken met de intentie om ze te verwerpen. (Crookes 1871) Hij was ook een zeer integere man, hoogst intelligent en met een rotsvaste intellectuele onafhankelijkheid. Hij verklaarde dat hij propageren nooit in de weg zou laten staan van het vertellen van de volle waarheid. Hij onderzocht de paranormale verschijnselen zeer grondig en ondanks het feit dat hij een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal verzamelde voor het bestaan van onbekende krachten bleef hij gedurende het grootste deel van zijn leven sceptisch. Pas toen zijn vrouw d.m.v. een medium voor hem materialiseerde werd hij volledig overtuigd van het voortleven na de dood.

Laffe laag bij de grondse campagne

Een van de meest walgelijke aanvallen was de claim van Walter Mann dat Sir William Crookes bij het onderzoek naar materialisaties gefraudeerd had omdat hij een affaire zou hebben gehad met een van de mediums die hij onderzocht, toendertijd een 15-jarig meisje.
"Logischerwijs" werd de claim pas bekend gemaakt toen William al dood was, omdat de persoon in kwestie niet het lef en de overtuiging had toen William nog leefde. Deze laffe Engelse scepticus wachtte totdat Sir William dood was voordat hij zijn vuile lage en laffe beschuldigingen bekend maakte om William aan te vallen.


Tot op de dag van vandaag blijft dit incident dat veroorzaakt werd door een zeer jaloerse en valse onmens één van de meest afschrikwekkende voorbeelden van walgelijk gedrag in de geschiedenis van Engels onderzoek naar paranormale verschijnselen. Diegenen die uit materialistische motivatie de klonen zijn geworden van hun materialistische meesters en Walter Mann's bewuste valsheid tegen Sir william herhalen kan ik zeggen dat er een dag komt dat ze hun belachelijke laag bij de grondse campagne terugtrekken.

Sir William Crookes deed veel paranormaal onderzoek met Daniel D. Home. In een van hun experimenten demonstreerde Home met behulp van een onzichtbare compagnon het vermogen om invloed uit te oefenen op het gewicht van objecten die zich in de directe nabijheid van Crookes bevonden. Tientallen zeer betrouwbare getuigen gaven onafhankelijk hun verklaring van het vermogen van Home's om zwaar meubilair te leviteren (in de lucht laten "zweven"). Crookes liet in een laboratoriumsituatie zien dat Home invloed kon uitoefenen op een plank die op een weegschaal lag door alleen z'n vingers in een glas water te steken die op het uiteinde van plank stond.

Psychische kracht

Crookes concludeerde dat hij een nieuwe kracht had ontdekt die hij "psychisch" noemde. Hij voegde toe dat deze kracht erg variabel was en soms niet aanwezig; het vereiste nauwgezet en geduldig onderzoek. Hij deed moeite om speculatie over deze nieuwe kracht te vermijden en hij deed een beroep op zijn collega wetenschappers om hem te assisteren in onderzoek naar het verschijnsel (Crookes 1874:17).

In een ander zorgvuldig geconstrueerd experiment speelde een accordeon die Crookes had gekocht uit zichzelf in de directe nabijheid van Home. De handen en voeten van Home werden vastgezet en de accordeon werd in een kooi gezet die onder stroom stond. Crookes en twee andere aanwezige getuigen verklaarden dat ze'duidelijk zagen dat de accordeon zweefde binnenin de kooi zonder zichtbare hulp' (Crookes 1874:14).

De vrouw van Sir William, Mevrouw Crookes, was meer van wil om normaal over haar observaties te spreken. Dit was een klassiek voorbeeld van een intelligentie uit het hiernamaals die in staat was om zichzelf half zichtbaar te maken. Volgens haar zag ze dat de accordeon uit de handen van Home werd gepakt door:

'Een wazige verschijning die snel leek te condenseren tot een duidelijk menselijke vorm, gekleed in fijne gedrapeerde stof…Het was half doorzichtig en ik kon de aanwezigen er de hele tijd doorheen zien. Mr.Home bleef dicht bij de schuifdeuren. Toen de gestalte naderde voelde ik een intense kou, die sterker werd toen het dichterbij kwam, en terwijl het mij de accordeon gaf kon ik het niet laten om te schreeuwen. De gestalte leek tot zijn middel in de vloer te zakken, met alleen het hoofd en de schouders zichtbaar, terwijl de accordeon die toen zo'n 30 cm boven de vloer zweefde bleef spelen' (geciteerd door Stemman 1975: 129).

Sir William Crookes zal zonder twijfel één van de grootste onderzoekers blijven naar paranormale verschijnselen die onweerlegbaar absoluut objectief bewijs leverde voor het bestaan van het leven na de dood.


Meer laboratorium experimenten

Dr Hereward Carrington is een zeer onderscheiden, uiterst betrouwbare en gerespecteerde wetenschapper en schrijver die ook nog hoofd was van de Amerikaanse "Psychical Institute".
In veel gevallen onderzocht hij persoonlijk paranormale verschijnselen. In zijn meest indrukwekkende werk "The World of Psychic Research" uit 1973, schetste hij een aantal paranormale laboratorium experimenten die duidelijk en in absolute termen bewijzen hoe intelligenties uit het hiernamaals in staat zijn om hun aanwezigheid en deelname bekend te maken.

De Dr Osty - Rudi Schneider experimenten

Dr Eugene Osty, hoofd van het Metafysische Instituut in Parijs, bewees in laboratorium omstandigheden dat een jong medium, Rudi Schneider, in staat was om echte paranormale verschijnselen te produceren zonder fraude. Dit is hoe Carrington het experiment omschreef:

Dr Osty plaatste de objecten die bewogen moesten worden op een kleine tafel. Over de bovenkant van de tafel liet hij infrarode stralen schijnen. Deze waren natuurlijk onzichtbaar voor de aanwezigen, maar het geheel was zo ontworpen dat als een vast object de infrarode straal voor dertig procent onderbrak er een batterij camera's tevoorschijn kwamen die met flits gelijk een foto maakten van de bovenkant van de tafel op dat moment vanuit verschillende hoeken. Dit zou gebeuren als een materieel iets de objecten zou bewegen zoals bijv. een menselijke hand. Een hele serie foto's zou gelijk de fraude vastleggen.

In de sessies die volgden werden objecten in vele gevallen bewogen, flitsen gingen af en de platen werden ontwikkeld. Wat lieten ze zien? Niets, dat wil zeggen, niets abnormaals. Ze lieten alleen de bovenkant van de tafel zien. Maar iets had toch over de tafel bewogen want de infrarode stralen werden onderbroken en de objecten waren verplaatst (Carrington 1973:54).

Het eerste gedeelte van het onderzoek was zeer succesvol met het medium die de medewerking kreeg van een intelligentie uit het hiernamaals om de objecten te verplaatsen zodat zijn aanwezigheid bekend werd en bewezen werd door de camera's die afgingen als de intelligentie de objecten bewoog.

Het tweede gedeelte was het lokaliseren en identificeren van de aanwezigheid van de intelligentie. Om dit te doen maakte de onderzoeker een apparaat die we galvometer noemen. Deze kon de radiostoring of trillingsfrequentie van de intelligentie registreren als het experiment begon. Gelijk toen het experiment begon, begon de intelligentie objecten te verplaatsen wat aangaf dat hij aanwezig was. Toen gebeurde er iets spectaculairs, de galvometer begon de pulsering van de intelligentie te registreren. Zoals Carrington zei:

'Het was alsof je de hartslag opnam van een onzichtbaar wezen dat voor ons stond in de ruimte!' (Carrington 1973:54).

Bevestigend bewijs

Al eeuwen lang wordt er door helderzienden beweerd dat ieder levend ding een onzichtbaar lichaam bezit, een astraal of etherisch lichaam, welke een dubbel is van ons fysieke lichaam en waarin onze echte geest zich bevind in tegenstelling tot in onze fysieke hersenen. Interessant genoeg werd bevestigend bewijs materiaal voor deze bewering gerapporteerd door Sheila Ostrander en Lyn Schroeder in hun revolutionaire boek "PSI Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain" in 1973

Deze auteurs verklaarden dat experimenten in Rusland met gebruik van zeer gevoelige elektronische apparatuur aantonen dat alle levende dingen, planten, dieren en mensen, niet alleen een fysiek lichaam hebben dat opgebouwd is uit atomen en moleculen, maar dat we ook een tweede lichaam hebben van energie die de Russen fotograferen en "het biologische plasma lichaam" noemen. Interessant genoeg hebben de Russen de beweringen van helderzienden, dat als een mens een vinger of arm of been verliest, dat de astrale tegenhanger daarvan heel blijft, een soort geest van de missende ledemaat ook bevestigd (Ostrander and Schroeder 1973: 223).

Paranormale temperatuur meten

Een ander zeer indrukwekkend experiment dat beschreven werd in het boek van Carrington in 1973, was de poging om bewijsmateriaal te produceren, wetenschappelijk bewijs voor de vele claims van mediums dat er een "koude tocht" neerdaalt als er intelligenties in de nabijheid zijn en als ze een trance-staat binnengaan. Lange tijd moesten de claims van de mediums subjectief geaccepteerd worden totdat de wetenschap gebruikt werd om aan te tonen dat het verschil in temperatuur objectief gemeten kon worden.

'Een thermometer..werd ingesloten in een kooi van staaldraden, en vastgemaakt aan een balk aan het plafond d.m.v. schroeven. Het werd in werking gebracht vlak voordat de seance zou beginnen, en het begon de temperatuur in de kamer te registreren. Tijdens de seance die volgde werden een aantal ongelofelijke paranormale verschijnselen opgemerkt, waaronder gehele levitatie of het omhoogtillen (zonder de tafel aan te raken) van de tafel. Gelijktijdig met deze verschijnselen liet de thermometer plotselinge dalingen in temperatuur zien van tien, vijftien en tot twintig graden Fahrenheid. Deze dalingen duurden maar een paar seconden, en ze liepen precies gelijk met de paranormale verschijnselen die elders in dezelfde kamer plaatsvonden. En alweer was de wetenschap in staat om een opmerkelijk effect te meten (Carrington 1973: 57).

Carrington rapporteerde:

Het doel van het experiment was om met zekerheid te bewijzen dat er een nieuwe kracht gebruikt werd die onbekend was voor de wetenschap onder omstandigheden die geen enkele denkbare vorm van fraude of bedrog toestonden (1973: 57).

Psychologische tests

Tijdens een andere serie laboratorium experimenten gingen de onderzoekers van fysieke naar psychologische testen. Dit vereiste medewerking van één van de meest succesvolle Amerikaanse mediums ooit, Mrs. Garrett, die volgens Carrington zichzelf opgaf voor allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Ze werd getest door vooraanstaande universiteiten en wetenschappelijke groepen in Europa en Amerika.
Mrs. Garrett verklaarde als medium dat ze regelmatig een "meester" bij zich had. Dit was een geest of intelligentie met de naam Urvani, die door haar sprak als ze in trance was. De onderzoekers besloten om een woord associatietest die door Dr Carl Jung was samengesteld te gebruiken om te testen of Urvani werkelijk een aparte entiteit was die los stond van Mrs. Garrett. Er werd besloten om Mrs. Garrett de test te laten doen als ze NIET in trance was, en om haar "meester" de woord associatietest te geven als ze WEL in trance was.

Professionele psychologen en psychiaters bevestigen dat de onderzochte(het medium) fraude niet kan volhouden gedurende langere tijd gebruikmakende van de woord associatietest van 100 woorden waarbij de reactietijd gemeten word in tienden van een seconde. Elke inconsistentie en aarzeling word direct opgemerkt. Met dit in gedachten werd er geregeld dat Urvani zelf de test zou nemen en ook zeven andere intelligenties uit het hiernamaals zouden meedoen.

De resultaten lieten conclusief zien dat de woord associaties van Mrs. Garrett als ze niet in trance was en van Urvani en de zeven andere intelligenties allemaal radicaal verschillend waren en dat het niet mogelijk was dat de informatie die overgebracht was van één persoon of één geest kwamen (Carrington 1973:59). Deze resultaten corresponderen met het bewijsmateriaal dat we onze fysieke dood overleven en onze persoonlijkheid, onze geest en ons karakter samen met ons zullen overleven.

Stem machine analyse

De onafhankelijkheid van de intelligenties die door een medium spraken werd ook bevestigd door een totaal onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar een zeer begaafd Australisch medium, Shirley Bray. De stemmen van drie intelligenties die zich regelmatig door haar manifesteerden werden opgenomen met een taperecorder.

Deze opgenomen stemmen werden toen geanalyseerd door een zeer geavanceerde stem machine, dezelfde die ook werd gebruikt door de Engelse politie in de jacht naar de Yorkshire ripper. De stem machine kan variabelen zoals snelheid, ritme, accenten enz. meten. De machine liet zien dat alle opgenomen stemmen van Shirley Bay, van totaal verschillende personen afkomstig waren. Wetenschappers verklaarden uitdrukkelijk dat om dat de machine ook de ademhalingspatronen van iemand analyseert terwijl diegene spreekt het onmogelijk is dat een persoon deze drie stemmen kon hebben geproduceerd. Dit komt omdat het stem vibratie patroon van ieder persoon gelijk is aan een vingerafdruk, welke van persoon tot persoon verschilt (Bray 1990:15).

EEG Analyse

De Amerikaanse professor Charles H. Hapgood, rapporteerde in zijn uitstekende boek "Voices of Spirit" uit 1975 dat hij een medium testte om te kijken of de EEG (ElectroEncephalogram) van het medium Elwood Babbitt als ze niet in trance was verschilde van als haar geest in trance werd overgenomen door andere intelligenties uit het hiernamaals. Hapgood nam EEG's van Babbitt terwijl drie intelligenties controle over haar hadden. De EEG's van ieder van de drie waren compleet verschillend van elkaar en van de EEG van Rabbitt toen ze niet in trance was. Dr. Bridge, een EEG expert merkte op dat de EEG's karakteristiek waren van mensen van verschillende leeftijden en niet van één persoon konden komen. Hapgood reproduceerde de EEG diagrammen in zijn boek (1975: 224-227).

Dit zijn maar een paar voorbeelden van een enorme hoeveelheid experimenten die samen een aanzienlijk lichaam van bewijs vormen.<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean